Home   Groepsindeling

Groepsindeling

Stamgroepen/ basisgroepen

In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de dagopvang en de buitenschoolse opvang in één vaste groep kinderen geplaatst wordt. Voor de dagopvang wordt deze groep kinderen een ‘stamgroep’ genoemd en op de BSO een ‘basisgroep’. Kinderen hebben een eigen stam/basisgroep waarin ze zoveel mogelijk dezelfde kinderen zien. Deze groep biedt emotionele veiligheid. Er werkt een vast team van medewerkers. De kinderen weten dus wie ze kunnen verwachten op de groep.

De wet biedt ruimte om tijdelijk af te wijken van deze regel. Met toestemming van ouders kan (extra) opvang tijdelijk in een andere groep dan de stamgroep van het kind plaatsvinden. Het kind kan incidenteel een dag(deel) of voor een bepaalde periode op een andere stamgroep geplaatst worden:

  • op verzoek van ouders, bijv. omdat er geen plek is op verschillende dagen in dezelfde groep.
  • Als gevolg van over- of onderbezetting op de groep of om pedagogische redenen. Medewerkers op de groepen brengen de ouders vooraf op de hoogte van een incidentele wijziging van de stamgroep.
  • Indien voor een door ouders aangevraagde ruildag geen plaats is op de vaste stamgroep van het kind.
  • Indien voor een door ouders aangevraagde (extra) dag geen plaats is op de vaste stamgroep van het kind.

Door de ondertekening van het contract geven ouders toestemming voor het plaatsen van hun kind in een tweede stamgroep. De medewerkers op de groepen informeren ouders hierover.

Samenvoegen van groepen

In bepaalde situaties kan er voor gekozen worden om groepjes kinderen buiten hun stamgroep samen te voegen bijvoorbeeld aan het begin en/of einde van de opvangdag wanneer er minder kinderen aanwezig zijn. Ook tijdens vakantiedagen, onderbezetting door ziekte of dagen met een structureel lagere bezetting kunnen groepen worden samengevoegd. Het samenvoegen kan structureel zijn op een specifieke dag van de week met een structureel lagere bezetting. Hierbij volgen we altijd de beroepskracht-kind-ratio uit de Wet Kinderopvang. Door het samenvoegen is er meer keus voor kinderen om samen te spelen en ontstaat er gelegenheid om specifieke activiteiten aan te bieden, bijv. aan kinderen van dezelfde leeftijd of aan kinderen met dezelfde interesse.

Het dagprogramma op de groepen van de opvang is gelijk. Daardoor is de werkwijze op een (samengevoegde) groep voor de kinderen herkenbaar. De continuiteit voor de kinderen is zo gewaarborgd. Pedagogisch medewerkers van de andere groep zijn bekende en vertrouwde personen voor de kinderen, omdat op diverse momenten gedurende de week bewust gekozen wordt voor het open deuren beleid. Stamgroepen en basisgroepen kunnen worden samengevoegd:

  • structureel aan het begin en/of einde van de opvangdag wanneer er minder kinderen aanwezig zijn
  • bij een structureel lagere bezetting van groepen op een specifieke dag van de week;
  • bij een lagere bezetting van groepen in vakantieperiodes of in periodes van ziekte.

Door de ondertekening van het contract geven ouders toestemming voor het samenvoegen van groepen. De medewerkers op de groepen informeren ouders vooraf over evt. samenvoegingen.