Home   Oudercontact

Oudercontact

Bij kinderopvang Op ús Pleats vinden wij het belangrijk dat er betrokkenheid is tussen de medewerkers van het kinderdagverblijf en de ouders. Dit komt voor het grootste deel tot stand in het dagelijkse contact.

 

Oudercommissie
Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).

Bij kinderopvang Op ús Pleats is een oudercommissie opgericht.  Deze oudercommissie, waarin  vijf ouders zitting hebben, heeft een adviserende taak en behartigt de belangen van de ouders en de kinderen. Naast het bevorderen van de inspraak van de ouders kan de OC meedenken over en helpen bij het organiseren van allerlei activiteiten. Het is ook mogelijk dat de OC de ouders zelf benadert om bijvoorbeeld een mening over bepaalde zaken te vragen.

Het emailadres van de oudercommissie is: ocopuspleats@gmail.com

Klachtenprocedure

Uw kind is bij ons in zeer goede handen, toch kunnen wij ook fouten maken.
Dit kan leiden tot ontevredenheid. U kunt dit bespreken met degene binnen de organisatie die met de klacht te maken heeft.
U kunt daarbij openhartig zijn over uw ontevredenheid; vaak biedt een eerlijk en open gesprek al een oplossing. Mocht dit voor uw gevoel niet voldoende oplossing bieden, kunt u officieel mondeling of schriftelijk uw klacht voorleggen aan de directie.

De directie zal de standpunten van beide partijen horen en binnen twee weken mondeling en/of schriftelijk bericht geven. In dit bericht worden beide standpunten verwoord en wordt aangegeven of en welke maatregelen genomen worden naar aanleiding van de klacht. Elke klacht of uiting van ongenoegen wordt vastgelegd op het interne verbeterformulier. Ook kunt u (middels een schriftelijke verwoording en onderbouwing van de klacht) zich richten tot een externe klachtencommissie, dit kan direct na het ontstaan van een klacht en kan ook na een niet bevredigende interne klachtafwikkeling. Kinderopvang Op ús Pleats is hiervoor aangesloten bij de geschillencommissie kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Welke klachten behandeld de geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen:

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

-Uitvoering van de overeenkomst
-Verandering van de overeenkomst
-Opzegging van de overeenkomst en kosten daarvan
-Annulering van de overeenkomst en kosten daarvan
-Kwaliteit van de opvang
-Kosten van de opvang
-Opvangtijden
-Gedragingen van (medewerkers van) de ondernemer
-Een besluit van de ondernemer waarin de oudercommissie zich niet kan vinden

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen niet?
De commissie behandelt geen klachten tegen een gastouder.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen bedragen: € 25,00.

Dit is het bedrag dat De Geschillencommissie rekent voor het behandelen van uw klacht. Dit geld krijgt u echter terug wanneer uw klacht gegrond wordt verklaard. Als De Geschillencommissie u in het gelijk stelt, wordt de ondernemer verplicht om u dit bedrag terug te betalen. In dat geval zijn er voor u geen kosten aan de procedure verbonden.

Uw klacht indienen

Wanneer u uw klacht digitaal bij ons indient, dan kunnen wij deze snel behandelen. Klik hiervoor op de onderstaande oranje knop. Kunt u uw klacht niet digitaal indienen, dan kan dat ook schriftelijk.

Klachtencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen Postbus 90600
2509 LP Den Haag