Home   Stage en vrijwilligersbeleid

Stage en vrijwilligersbeleid

Inzet Stagiaires

Naast het team van gediplomeerde pedagogisch medewerkers heeft Kinderopvang Op ús Pleats ook stagiaires op de groep. Deze stagiaires maken deel uit van het team en worden begeleid door een vaste medewerkers; de stagebegeleider (PBL). Kinderopvang Op ús Pleats profileert zich als een professioneel en deskundig leerbedrijf voor leerlingen, die de opleiding tot pedagogisch werker (pw) volgen en tegelijkertijd als potentieel werkgever. Tevens blijft Op ús Pleats op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het vakgebied en het hierop afgestemde scholingsbeleid en kan zij hierop haar eigen beleid eventueel bijstellen. Op ús Pleats draagt als kinderopvangorganisatie de zorg voor kwalitatief goed geschoold personeel en hecht daarbij belang aan deskundige begeleiding van de beroepspraktijk.
Een stagiaire is een lerende en eventueel toekomstig werknemer waarin geïnvesteerd moet worden. Het verlenen van een stageplaats is investeren op de lange termijn. Kinderopvang Op ús Pleats laat zien dat het vak van pw een leuk en interessant beroep is. 

Iedere stagiaire komt eerst langs voor een kennismakingsgesprek. We willen er zeker van zijn dat de stagiaire past in ons team. Voor aanvang van de stage wordt een stage-overeenkomst gesloten. Iedere stagiaire dient voor aanvang van de stage een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te kunnen tonen en wordt middels het personenregister gekoppeld aan onze organisatie.  Stagiaires worden ingezet als een aanvulling op de beroepskrachten, en worden dus niet als vervanging ingezet.  Over het algemeen eindigt de stage na de periode zoals in de stageovereenkomst is afgesproken. Een stage zal verlengd worden als de doelen niet zijn bereikt. Alle stagiaires worden ingezet conform de voorwaarden van de CAO Kinderopvang. 

De stagebegeleider en stagiaire bespreken structureel het opleidingstraject en de opdrachten. De mate waarin een stagiaire ondersteuning mag bieden wordt bepaald door de opleiding en het niveau van de opleiding die zij al heeft behaald. Onder begeleiding doet de stagiaire actief mee aan het volledige dagprogramma. De begeleider bepaalt in leerjaar 1 of 2 of een pw stagiaire onder toezicht zelfstandig verantwoordelijk kan zijn over een aantal kinderen of een groep, maar altijd informatief. 

In het derde leerjaar van de pw opleiding zullen wij met sommige stagiaires een arbeidscontract afsluiten. Dit alleen wanneer van beide kanten de intentie is om na het behalen van het diploma de arbeidsrelatie voort te zetten. Deze stagiaires kunnen formatief ingezet worden bij ziekte van een medewerker of tijdens schoolvakanties van de student. De stagiaire staat nooit alleen op een groep, tenzij tijdens pauzetijden of wanneer de houder een toeziend oog biedt. 

Kinderopvang op ús Pleats werkt met de volgende stagiaires:
Wij werken met stagiaires pedagogisch medewerker niveau 3 en 4 die minimaal 1 een heel schooljaar komen stagelopen. Daarnaast werken wij incidenteel met stagiaires maatschappelijke dienstverlening niveau 2. 

Afspraken met betrekking tot omgang, verantwoordelijkheden en betrokkenheid
-Omgang: De stagiaire heeft een gelijkwaardige omgang met collega’s. In de eerste weken stelt de stagiaire zich persoonlijk voor aan ouders en collega’s. Tevens hangt hij/zij bij de deur van de groep een foto met tekst waarin hij/zij zichzelf voorstelt.
-Beroepsgeheim: Voor afspraken omtrent gedragsregels kan de stagiaire de beroepscode raadplegen. Als de stagiaire voor schoolopdrachten gebruik wil maken van foto’s of namen van kinderen, dient de stagiaire hiervoor, toestemming aan de ouders te vragen. Er mag in schoolopdrachten vrij met fictieve namen worden gewerkt.
-Verantwoordelijkheid: Om ook echt iets te kunnen leren, krijgt de stagiaire de nodige verantwoordelijkheden, met daarbij de ruimte voor het stellen van vragen en het uitvoeren van taken.
-Betrokkenheid: De stagiaire wordt betrokken bij het team. De stagiaire is niet aanwezig tijdens het teamoverleg, tenzij dit vanuit de opleiding voor het maken van een opdracht nodig is. Wel wordt de stagiaire door de PBL op de hoogte gehouden van relevante informatie besproken tijdens teamoverleggen. De PBL houdt bij het overdragen van deze informatie rekening met de wet op de privacy.
-Oudercontacten: De schriftelijke overdracht, observaties en het voeren van oudergesprekken worden niet door de stagiaire gedaan. Wanneer dit voor een opdracht vanuit de opleiding wordt vereist, zullen deze werkzaamheden i.o.m. en onder toezicht en begeleiding van de PBL worden uitgevoerd. Voorafgaand wordt er toestemming aan de desbetreffende ouders gevraagd. Telefonische contacten mogen alleen door de stagiaire worden gevoerd indien er vooraf toestemming is gegeven door de PBL.
-Uitstapjes met kinderen: Tijdens uitstapjes met kinderen wordt de stagiaire als boventallig ingezet.  

Verwachtingen en taken van een stagiaire:
-Wij hanteren een proeftijd van 1 maand, mocht blijken dat een stagiaire niet goed functioneert of niet aansluit bij Op ús Pleats, dan zullen wij binnen deze maand de overeenkomst beëindigen.
-In de eerste week neemt de stagiaire alle beleidsstukken en informatie van de opvang door. Hiervan wordt een verslag gemaakt. Ze zullen dan nog niet met de kinderen werken.
-Een stagiaire zal het hele jaar op dezelfde dagen/tijden stagelopen.
-De stagiaire draait mee in het dagelijks ritme van het kinderdagverblijf en voert voldoende werkzaamheden uit. Dit moet uiteraard aansluiten bij het opleidingsniveau.
-De stagiaire heeft nog geen verantwoordelijkheden voor de kinderen en wordt boventallig ingezet. Uiteraard heeft ze wel verantwoordelijkheden over haar eigen leerproces.
-De stagiaire mag nooit alleen op de groep staan. Niet alleen openen en sluiten. Geen telefoon aannemen en geen medicijnen toedienen of temperaturen. De stagiaire staat altijd onder toeziend oog van een pedagogisch medewerker.
-Er wordt van de stagiaire verwacht dat deze veilig, hygiënisch en ergonomisch werkt.  

Inzet vrijwilligers 

Naast het team van gediplomeerde pedagogisch medewerkers en stagiaires heeft Kinderopvang Op ús Pleats ook vrijwilligers op de groep. Deze vrijwilligers maken deel uit van het team en worden begeleid door een vaste medewerkers op een vaste groep. Vrijwilligers worden ten alle tijden informatief ingezet. 

Vrijwilligers verrichten aanvullende en ondersteunende werkzaamheden, ten behoeve van de kinderen en draaien volledig mee met het dagprogramma. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd onder toezicht van de pedagogisch werker. De vrijwilligers dragen bij om de geldende normen en waarden op de groep over te dragen. Wij vragen hen positieve aandacht voor de kinderen te hebben en een vertrouwensband met de kinderen op te bouwen, zodat kinderen zich veilig en welkom voelen. 

De begeleiding van vrijwilligers is erop gericht om vrijwilligers te motiveren, plezier in hun taken te laten ervaren en de kwaliteit te verbeteren. Minimaal 2 keer per jaar worden er begeleidingsgesprekken gevoerd. 

Iedere vrijwilliger komt eerst langs voor een kennismakingsgesprek. We willen er zeker van zijn dat de vrijwilliger past in ons team. Voor aanvang wordt een overeenkomst gesloten. Iedere vrijwiliger dient voor aanvang van de stage een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te kunnen tonen en wordt middels het personenregister gekoppeld aan onze organisatie.   

Afspraken met betrekking tot omgang, verantwoordelijkheden en betrokkenheid
-Omgang: De vrijwilliger heeft een gelijkwaardige omgang met collega’s. In de eerste weken stelt de stagiaire zich persoonlijk voor aan ouders en collega’s. Tevens hangt hij/zij bij de deur van de groep een foto met tekst waarin hij/zij zichzelf voorstelt, dit wordt ook geplaatst op de website.
-Privacyverklaring: Een vrijwilliger dient onze privacyverklaring te hebben ondertekend.
-Betrokkenheid: De vrijwilliger wordt betrokken bij het team. De vrijwilliger is niet aanwezig tijdens het teamoverleg. Wel wordt de vrijwilliger door de begeleider op de hoogte gehouden van relevante informatie besproken tijdens teamoverleggen. De begeleider houdt bij het overdragen van deze informatie rekening met de wet op de privacy.
-Oudercontacten: De schriftelijke overdracht, observaties en het voeren van oudergesprekken worden niet door de vrijwilliger gedaan.  
-Uitstapjes met kinderen: Tijdens uitstapjes met kinderen gaat de vrijwilliger mee als ondersteuning. 

Verwachtingen en taken van een vrijwilliger:
-Wij hanteren een proeftijd van 1 maand, mocht blijken dat een vrijwilliger niet goed functioneert of niet aansluit bij Op ús Pleats, dan zullen wij binnen deze maand de overeenkomst beëindigen.
-Een vrijwilliger zal het hele jaar op dezelfde dagen/tijden stagelopen.
-De vrijwilliger draait mee in het dagelijks ritme van het kinderdagverblijf.  
-De vrijwilliger mag nooit alleen op de groep staan. Niet alleen openen en sluiten. Geen telefoon aannemen en geen medicijnen toedienen of temperaturen.  
– De vrijwilliger staat altijd onder toeziend oog van een pedagogisch medewerker.
-Er wordt van de vrijwilliger verwacht dat deze veilig, hygiënisch en ergonomisch werkt.