Home   Pedagogen en visie

Pedagogen en visie

Kinderopvang Op ús Pleats volgt niet één bepaalde pedagogische stroming maar combineert van verschillende stromingen bepaalde eigenschappen. Onze visie zou in zijn algemeenheid als volgt kunnen worden omschreven:

Een opvang waar de kinderen zich thuis voelen, waar de ouders zich gehoord voelen en er een goede sfeer hangt onder de teamleden.

Bij Op ús Pleats is er volop gelegenheid om gebruik te maken van de ruimte en de vrijheid die het platteland biedt en aan te sluiten bij de (seizoens)activiteiten op de boerderij.

De pedagogisch medewerkers van Op ús Pleats zorgen voor een veilige en vertrouwde omgeving waarin elk kind tot zijn recht kan komen. Kinderen krijgen de ruimte om zichzelf te zijn en zich in een eigen tempo te ontwikkelen. Respect voor de eigenheid van het kind staat centraal.

We stimuleren de kinderen in het ontwikkelen van goede omgangsvormen zoals het leren luisteren naar elkaar, op je beurt wachten, rekening houden met elkaar, excuses aanbieden, groeten bij binnenkomst en vertrek en letten op taalgebruik.

We vinden het belangrijk dat afspraken en regels worden nageleefd.

Het stellen van grenzen hebben kinderen nodig om te leren wat wel en niet mag. Kinderen leren zich binnen deze grenzen te bewegen.
Soms zoekt een kind bewust de grenzen op. Het kind mag hiermee experimenteren, het hoort bij de ontwikkeling. De pedagogisch medewerkers benoemen het gedrag wat ongewenst is en geven een voorbeeld van gewenst gedrag in die situatie. We maken afspraken met het kind en maken duidelijk wat de regels zijn en waar de grens is, als een kind hier tegenaan loopt.

Pedagogen

De visie van de opvang is gebaseerd op een aantal pedagogen. Hieronder vindt je deze pedagogen met hun standpunten.

Pedagogisch coach en beleidsmedewerker

De kwaliteit van de pedagogisch medewerkers is belangrijk. Een pedagogisch beleidsmedewerker/coach (VE) coacht de medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast houdt de pedagogisch beleidsmedewerker zich samen met de kindercoach bezig met de ontwikkeling van het pedagogisch beleid. De pedagogisch beleidsmedewerker/coach (VE) heeft ook als taak het bewaken en invoeren van pedagogisch beleidsvoornemens.

In 2023 hebben twee wij twee pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers. Wij hebben voor deze combinatie gekozen, omdat wij van mening zijn dat wat er in de beleidstukken staat wordt uitgedragen door de medewerkers, eventueel met behulp van een coach. Zodoende komt beleid en coaching bij elkaar en werkt het prettig als beide functies in 1 persoon zijn vertegenwoordigd.
Elke pedagogisch coaches/beleidsmedewerker heeft een onderdeel centraal staan:

Urenbepaling

Om te berekenen hoeveel verplichte uren aan pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches moeten worden ingezet (minimaal volgens de wet), maken we gebruik van de online rekentool van de Rijksoverheid via https://www.1ratio.nl/rpb.

Voor de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach in de VE moet per jaar het aantal doelgroeppeuters x 10 uur beschikbaar zijn. De peildatum voor het berekenen van het minimaal aantal uren is ook hier 1 januari van elk kalenderjaar.

Hieronder een weergave van de benodigde uren voor onze organisatie. Deze uren zijn inzetbaar over alle locaties van de organisatie.
Kinderopvang Op ús Pleats heeft op 1 januari 2023 2 locaties (1BSO en 1KDV) en 10 fte. Op grond van de Wet IKK is daarom op jaarbasis nodig: 210 uren. In ons coachingsplan staat hoe deze uren verdeeld zijn